söndag 30 augusti 2009

Hur ska vi förstå gudsriket?

Hemma igen. (Hemma är för tillfället pappas tvåa i Göteborg.) Nedan några reflektioner kring Guds rike utifrån två olika teologer, en baptist och en katolik. Det är intressant att se hur McClendon definierar det nya som Jesus kommer med, tycker jag. Den självutgivande kärleken, som ska gälla alla, och som ska praktiseras här och nu.

Riket, basileia, har enligt den baptistiske teologen James McClendon alltför sällan varit en huvudpunkt inom teologin, trots att temat finns med genom hela Bibeln och Jesus talar så mycket om det. Kanske för att man under medeltiden fick för sig att det var samma sak som ”Kyrkan”. Kanske för att reformatorerna fokuserade på Paulus och han talar mindre om riket. Kanske också för att ämnet anknyter till eskatologi, och detta var länge ett marginaliserat tema inom teologin.

Är riket som profeterna talade om detsamma som det Jesus kommer med? Judarnas tro på Guds herravälde, ”a dominion marked by true justice”, var enligt McClendon något nytt i mänsklighetens historia. När de senare väljer en egen kung görs det tydligt att detta egentligen går emot Guds anspråk. Vid tiden för Jesus var längtan efter detta rike intensivt bland det judiska folket. Han tillför, menar McClendon, tre aspekter 1) riket var ”at hand” och det kunde ”be entered”, 2) dess karaktär var en interaktiv kärlek där även fiender inkluderades, och 3) priset för detta rike var korset, först för Jesus men också för hans anhängare.

Många kristna författare har gett sin bild av riket och dess förhållande till världen och kyrkan. McClendon lyfter särskilt fram dem som skrev runt förra sekelskiftet och som förknippas med riktningen social gospel. En av dessa var pastorn Washington Gladden (1836 – 1918). Han menade att gudsriket var denna världen ”viewed in its capacity to express the intent of God in Christ”. Världen håller på att räddas, menade han, för riket är aktivt inom världen, “pervading it as electricity pervaded physical nature". Kyrkans uppgift var att på alla sätt främja riket, att vara dess ombud i världen.

Den katolske teologen Roger Haight skriver att historiens mening och mål är Guds rike. Detta rike ”implies an order of justice, of peace and harmony among people” som alla lovar Gud genom att leva samstämmigt med Guds vilja. Utifrån sin teologi om synd och nåd skriver han att syftet med människornas frihet och agerande här i världen är att å ena sidan göra motstånd mot synden och å andra sidan älska och tjäna medmänniskan, både på individnivå och samhällsnivå. Genom tilliten till Guds kärlek befrias vi från oro, och får så möjlighet att ge oss in i kärleksfull, ansvarsfull handling i världen. Genom sådan handling förenas vi med Gud, bland annat genom ”cooperative grace”: ”this participation in God’s life implies new capacity, energy, empowerment, and coaction within the power of God’s Spirit”.

Haights tolkning av vad Guds rike betyder för oss idag - bland annat inspirerad av befrielseteologen Juan Luis Segundo - är att människor ska använda sin frihet för att skapa ”benådade” (graced) strukturer. (Eftersom den allvarligaste ondskan och synden i dagens värld är social behöver vi också se nåden som social, annars finns det inget hopp om världen, skriver Haight. Vi vet hur beroende människor är av varandra och av strukturer. Kärlek till nästan kan därför inte enbart ses som en interpersonell sak.) Dessa kommer, om än i omvandlad form, att utgöra en del av det framtida riket. För att mänskligt liv ska vara meningsfullt krävs ytterst att det bidrar till detta gudsrike, enligt Haight. Annars är alla våra ansträngningar i någon mening förgäves, ja, vår frihet skulle vara meningslös om den inte kan bidra till ”the construction of final reality”. ”What is done in freedom informed and sustained by grace will be transformed into the permanent, definitive, and ultimate reality of the kingdom of God.” ”In the end what is done in love supported by God’s grace will constitute the kingdom of God.”

1 kommentar:

  1. "Är riket som profeterna talade om detsamma som det Jesus kommer med? Judarnas tro på Guds herravälde, ”a dominion marked by true justice”, var enligt McClendon något nytt i mänsklighetens historia"

    Tack Annika! Jag har fått en profilfråga på mina GT-studier. Min professor vill att jag ska ha en sådan. Hur ska vi förstå Guds rike i GT? Fantastiskt intressant. Jag har redan varit inne på det en hel del under förra kursen. Jag presenterar lite tankar:

    En grundtanke i det som kallas Sionstraditionen är att Sion är Guds stad, Guds Närvaro finns i templet i Sion. Detta är stadens trygghet, därför är staden ointaglig. I Protojesaja lär vi att folket har slagit sig till ro och glömt vad det innebär att bo i Guds närvaro. En del lever i lyx och överflöd medan andra svälter. Man sätter sin lit till pengar och vapen. Detta vänder sig Protojesaja mot. Sion - Guds rike om man så vill- ställer särskilda etiska krav på sina invånare. Man kan inte slå sig till ro, leva i lyx, överflöd och militarism och tro att Gud ska komma och ställa allt till rätta. Detta är en grundtanke i Jesaja, Amos och Mika. Orättfärdiga strukturer kan inte uthärda Guds närvaro.

    Tack också för att du nämner detta med synd som strukturell. Vi behöver verkligen komma bort från det här individtänket när det gäller synd och rättfärdighet. Om vi på allvar förstår att vi är ovillkorligt älskade så behöver vi inte harva vår personliga synd och rättfärdighet i all oändlighet. Det gör oss bara inkrökta i oss själva. Vi blir så upptagna med vår personliga rättfärdighet att vi blir låsta vid vår egen navel och inte ser den människa som behöver oss - den Gud som behöver oss. Kan vi uthärda en Gud som behöver oss? Är Gud både mäktig och maktlös? Kan vi uthärda en maktlös Gud? Kan gudsriket uthärda en sådan Gud? Vad tror du?

    SvaraRadera